متن و ترجمه اختصاصی آهنگ way too sad to dance از JK

 
 

ترجمه : Mahdieh

 

Last week I found a message in a bottle
هفته پیش یه پیام توی بطری پیدا کردم
It said go home ain’t nobody
که می‌گفت : پاشو برو خونه.. اینجا دیگه
Love you no more
کسی دوستت نداره
I can’t disagree
خیلی بی‌راه هم نمی‌گفت
So last night I went to the club
واسه همین دیشب رفتم به کلاب
Had a couple too many threw up
کلی مشروب خوردم و آخرش هم بالا آوردم
Now everybody’s laughing at me
حالا دیگه همه دارن بهم میخندن
‘Cause I’m way too sad
چون من زیادی غمگینم
Way too sad to dance
زیادی برای رقصیدن غمگینم
I’m way too sad to dance
من خیلی برای رقصیدن غمگینم
‘Cause I got too caught up my friends agree
چون من زیادی رها شدم و رفیقام هم میدونن
A broken heart and nobody
یه قلب شکسته دستمه و هیچکسو ندارم
And that’s why I’m too sad to dance
و بخاطر همینه که من خیلی واسه رقصیدن ناراحتم
And now I just wait by the telephone
و حالا دیگه فقط پای تلفن منتظر توام
You ain’t coming back and I should’ve known
تو برنمی‌گردی و باید زودتر اینو میدونستم
And that’s why I’m too sad to dance
و واسه همین هم من خیلی ناراحتم که برقصم
And that’s why I’m too sad to dance
و واسه همین من خیلی غمگینم که برقصم
This morning I knocked your door
امروز صبح من در خونه‌تو زدم
Just to admit my floors
فقط برای اینکه به همه مشکلاتم اعتراف کنم
But you said you’ve heard it all before
ولی تو گفتی که گوشت از این حرفا پره
And this Christmas I got no gifts
و این کریسمس هیچ کادویی نگرفتم
Do I really deserve all this
من واقعا لایق این چیزام؟
So I head straight down to the liquor store
واسه همین مستقیم رفتم به بار
‘Cause I’m way too sad
چون من خیلی دلم گرفته
Way too sad to dance
خیلی دلم گرفته که بخوام برقصم
I’m way too sad to dance
من خیلی دلم گرفته که پاشم برقصم
‘Cause I got too caught up my friends agree
چون من زیادی رها شدم و رفیقام هم میدونن
A broken heart and nobody
یه قلبم شکسته و هیچکسو ندارم
And that’s why I’m too sad to dance
و واسه همین من خیلی غمگینم که برقصم
And now I just wait by the telephone
و حالا دیگه فقط پای تلفن منتظر توام
You ain’t coming back and I should’ve known
تو برنمی‌گردی و باید زودتر اینو میدونستم
And that’s why I’m too sad to dance
و برای همینم من خیلی ناراحتم که برقصم
And that’s why I’m too sad to dance
و برای همینم من خیلی ناراحتم که برقصم
And that’s why I’m too sad to dance
و برای همینم من خیلی ناراحتم که برقصم
So I called up my pops last night
پس دیشب به بابام زنگ زدم
He said by the morning light
اون گفت : موقعی که نور صبح دیده میشه
You won’t need no romance
تو نیازی به رابطه عاشقانه نداری
He told me, walk that walk alone
اون بهم گفت : خودت تنهایی راه‌تو برو
And talk that talk you know
و حرف‌تو با خیال راحت بزن میدونی که
‘Cause you don’t need no one to dance

چون تو به هیچکس برای رقصیدن نیازی نداری

 

Download MP3 | 320kps