متن و ترجمه اختصاصی آهنگ closer to you از JK

 

ترجمه : Mahdieh 


Feeling like I’m floating
حس میکنم شناورم
Something is in the air tonight
یه چیزی امشب توی هواست
We’re speaking with emotions
ما داریم با احساساتمون صحبت میکنیم
Won’t look away
ولی من به دوردست ها نگاه نمیکنم
Love me at my lowest
منو کمترین حد ممکن دوست داشته باش
I’ll love you when you’re barely holding on
منم عاشقت میمونم وقتی به سختی داری طاقت میاری
Lighting up the darkness
تاریکی رو واسه‌ت روشن میکنم
I can be a shoulder when you’re not strong
من میتونم وقتی قوی نیستی یه شونه مردونه باشم 
Closer
نزدیکتر میشم 
Closer to you
بهت نزدیک تر میشم
Closer
نزدیک تر
Closer to you
بهت نزدیک تر میشم

Take you like my last breath
تو رو مثل آخرین نفسم میکشم
Took me that’s the first step
توی اولین قدمت ، دل منو بردی
Closer with the silk dress
با اون لباس ابریشمی‌ت بهم نزدیک میشی
Feeling your warm embrace
آغوش گرم‌تو احساس میکنم
Devil always tempting
شیطان همیشه آدمو وسوسه میکنه
But who gon’ end the sentence
ولی کی حرف آخرو میزنه؟
Wе are not meant to blend in
قسمت نیست که ما همرنگ هم بشیم
Blеnded with all your friends
ولی همرنگ همه رفیقات شدی
Push and pull to get closer, closer
ولی اینقدر کشمکش راه انداختیم تا نزدیک تر بشیم

We tried again
ما بازم امتحانش کردیم
Said I wouldn’t lie
گفتم بهت : من دروغ نمیگم
But I lied again
ولی بازم گفتم 
Mama told you
مامانت بهت گفت
“Don’t reply to him”
"جواب پسره رو نده"
This ain’t right
ولی این که درست نیست 
Who’s wrong again?
کی باز داره اشتباه میکنه؟
We been tired
ما خیلی خسته‌ایم
Restart again
باز از اول شروع شد
Negative and the positive
چیزای منفی و مثبت
Bringing us
ما رو به هم ...

Closer
... نزدیک‌تر میکنه
Closer to you
بهت نزدیکتر میشم 
Closer
میام نزدیکتر
Closer to you
بهت نزدیکتر میشم 
Closer
نزدیکتر
Closer to you
بهت نزدیکتر میشم 
Closer
نزدیک تر میام
Closer to you
بهت نزدیک تر میشم

 

Download MP3 | 320kps