متن و ترجمه اختصاصی آهنگ don't change از JK 

 

ترجمه : Mahdieh

Lights on camera
نور توی دوربینه
Fast-life stamina
زندگی سریع‌مو تحمل میکنم
Nowhere to hide on a satellite
هیچ جایی توی ماهواره نیس که قایم شم
Life on camera
زندگی‌م کلا توی دوربینه
Even if your stars align and you're light years away
حتی اگه ستاره هات صف ببندن و سال های نورانیت ازت دور باشن
I'll be the same
من مثل قبل میمونم
I'll be the same
من مثل قبل میمونم
Tell me if my stars align and I'm light years away
بگو ببینم اگه ستاره های من هم هم‌ردیف بشن و سال های روشن زندگیم ازم دور بشه
Will you do the same?
تو هم مثل من تغییر نمیکنی؟
Could you, could you please
میشه تو .. ، میشه تو لطفا 
Please don't change?
میشه لطفاً عوض نشی؟
Please, please don't change
لطفا ، خواهش میکنم عوض نشو
'Cause I love you, yeah, I love you
چون من عاشقتم ، اره من خیلی دوست دارم
Oh, I love you love the way you are
اوه ، من دوست دارم ، عاشق همینجوری‌ام که هستی
Please, please don't change
لطفا ، تو رو خدا عوض نشو
Life off-camera
زندگی‌م بدون دوربین شده
Mind's gone traveler
انگار ذهنمو بردن مسافرت
No more sign on a cellular
دیگه هیچ نشونه ای توی گوشی نیست
Lives off camera
زندگی‌ها بدون دوربین شده
Even if your stars align and you're light years away
حتی اگه ستاره های تو هم‌ردیف بشن و سال های نورانیت ازت دور بشه
I'll be the same
من مثل قبل میمونم
I'll be the same
من عوض نمیشم
Tell me if my stars collide and I'm light years away
حالا بگو ببینم ، اگه ستاره های من بخورن تو هم و سال های روشنم ازم گرفته بشه
Will you do the same?
تو هم مثل من عوض نمیشی؟ 
Could you, could you please
میشه تو .. ، میشه تو لطفا 
Please don't change?
لطفا تغییر نکنی؟
Please, please don't change
خواهش میکنم ازت ، تغییر نکن
'Cause I love you, yeah, I love you
چون من عاشقتم ، اره من خیلی دوست دارم 
Oh, I love you love the way you are
اوه ، من خیلی دوست دارم ، عاشق جوریم که هستی 
Please, please don't change
لطفا .. ، تو رو خدا عوض نشو 

 

Download MP3 | 320kp